Dobrodošli

Poštovani članovi Regionalne lekarske komore Vojvodine,

U prilogu dostavljamo tabele sa besplatnim programima KME akreditovanim tokom 2017. godine, poređane po datumu održavanja.

S poštovanjem,
RLKV

Tabele

Poštovani članovi Komore,

Obaveštavamo Vas da su usvojene izmene Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika. Sam tekst Pravilnika dostavljamo u prilogu.

Ukoliko, prema odredbama Pravilnika, treba da pristupite polaganju ispita radi dopune bodova iz kontinuirane edukacije, a za potrebe obnavljanja licence, obrazac, takođe, dostavljamo u prilogu.

S poštovanjem,
RLKV

Pravilnik

Zahtev za polaganje ispita

Dopis Ministarstva u vezi polaganja licencnog ispita

Poštovani članovi Komore,

Obaveštavamo Vas da, ukoliko imate potrebu za pravnim savetom ili pravnom pomoći u vezi sa obavljanjem zdravstvene delatnosti, možete kontaktirati pravnu službu Regionalne lekarske komore Vojvodine lično ili putem elektronske pošte na adresu rlkv@lkv.org.rs

Stručna služba Regionalne lekarske komore Vojvodine

Zaklinjem se da ću lekarsku delatnost obavljati stručno i savesno i da ću se u svom radu pridržavati svih pravila lekarske profesije, zakona i drugih propisa, Statuta Komore i Kodeksa medicinske etike Komore.

lekarska zakletva

POZDRAVNA PORUKA

Predsednik

Poštovane koleginice i kolege,

Zahvaljujem se na poverenju koje ste mi ukazali birajući me za Predsednika Regionalne lekarske komore Vojvodine. Izbor na ovu funkciju doživljavam kao izraz vašeg poverenja, ali istovremeno i kao obavezu da unapredim rad Komore i učinim je mestom okupljanja lekara Vojvodine - prostorom u kome se na najbolji način artikulišu interesi naše struke. Vrlo dobro vam je poznato koliko je problema bilo u radu u prethodne četiri godine, koje smo praktično izgubili prepucavajući se serijom optužbi između sebe. Naravno da nam to ništa dobro nije donelo, osim sve veće nezainteresovanosti koleginica i kolega za rad Komore. Oni esnafsku organizaciju ne prepoznaju kao svoju, očito ne veruju da im ona može doneti dobro.

S druge strane, stanje u zdravstvanom sistemu Srbije i Vojvodine zahteva proaktivan odnos nas kao lekara, ali i nas kao ličnosti. Uveren sam da izazovima treba ići u susret, a ne čekati da nas procesi i odluke učine inferiornim akterima u zdravstvenom sistemu.

Ja i pored svih poteškoća verujem u kapacitet skoro 7000 lekara u Vojvodini, verujem u uspeh participativnog modela rada i upravljanja organizacijom. Zato vas pozivam da zajedno radimo za dobro struke, naših pacijenata i dobro društva kome pripadamo.

S poštovanjem,
Tomislav Stantić, predsednik