Dobrodošli

Poštovani članovi Regionalne lekarske komore Vojvodine,

U prilogu dostavljamo tabelu sa besplatnim programima KME akreditovanim u januarskom roku 2017. godine, poređane po datumu održavanja.

S poštovanjem,
RLKV

Tabela

Poštovani članovi Regionalne lekarske komore Vojvodine,

Novi zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva stupio je na snagu od 1.1.2017. godine.

Tekst Zakona možete da nađete na našoj internet prezentaciji u delu "Zakoni i uredbe"

S poštovanjem,
RLKV

Poštovani članovi Regionalne lekarske komore Vojvodine,

U saradnji DLV SLD - Podružnice Bečej i Regionalne lekarske komore Vojvodine, omogućeno Vam je na web portalu RLKV rešavanje on-line testa "Prevencija i terapija osteoporoze izazvane dužom upotrebom kortikosteroida", akreditovanog od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod akreditacionim brojem А-1-1826/16 (Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE jul 2016, broj odluke 153-02-2768/2016-01 од 18.08.2016.).Test ima 50 pitanja i za uspešno rešavanje (potrebno 60% tačnih odgovora) lekar dobija 5 bodova.

Ako do sada niste koristili web portal RLKV, neophodno je da prvo izvršite registraciju (pogledajte polje "Prijava" sa leve strane). Nakon toga nastavite sa prijavom, koja Vam omogućava da polažete test.

Ukoliko imate nekih problema kontaktirajte nas na e-mail informaticar@lkv.org.rs.

S poštovanjem,
RLKV

Poštovani članovi Komore,

Obaveštavamo Vas da su usvojene izmene Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika. Sam tekst Pravilnika dostavljamo u prilogu.

Ukoliko, prema odredbama Pravilnika, treba da pristupite polaganju ispita radi dopune bodova iz kontinuirane edukacije, a za potrebe obnavljanja licence, obrazac, takođe, dostavljamo u prilogu.

S poštovanjem,
RLKV

Pravilnik

Zahtev za polaganje ispita

Dopis Ministarstva u vezi polaganja licencnog ispita

Poštovani članovi Komore,

Obaveštavamo Vas da, ukoliko imate potrebu za pravnim savetom ili pravnom pomoći u vezi sa obavljanjem zdravstvene delatnosti, možete kontaktirati pravnu službu Regionalne lekarske komore Vojvodine lično ili putem elektronske pošte na adresu rlkv@lkv.org.rs

Stručna služba Regionalne lekarske komore Vojvodine

Zaklinjem se da ću lekarsku delatnost obavljati stručno i savesno i da ću se u svom radu pridržavati svih pravila lekarske profesije, zakona i drugih propisa, Statuta Komore i Kodeksa medicinske etike Komore.

lekarska zakletva

POZDRAVNA PORUKA

Predsednik

Poštovane koleginice i kolege,

Zahvaljujem se na poverenju koje ste mi ukazali birajući me za Predsednika Regionalne lekarske komore Vojvodine. Izbor na ovu funkciju doživljavam kao izraz vašeg poverenja, ali istovremeno i kao obavezu da unapredim rad Komore i učinim je mestom okupljanja lekara Vojvodine - prostorom u kome se na najbolji način artikulišu interesi naše struke. Vrlo dobro vam je poznato koliko je problema bilo u radu u prethodne četiri godine, koje smo praktično izgubili prepucavajući se serijom optužbi između sebe. Naravno da nam to ništa dobro nije donelo, osim sve veće nezainteresovanosti koleginica i kolega za rad Komore. Oni esnafsku organizaciju ne prepoznaju kao svoju, očito ne veruju da im ona može doneti dobro.

S druge strane, stanje u zdravstvanom sistemu Srbije i Vojvodine zahteva proaktivan odnos nas kao lekara, ali i nas kao ličnosti. Uveren sam da izazovima treba ići u susret, a ne čekati da nas procesi i odluke učine inferiornim akterima u zdravstvenom sistemu.

Ja i pored svih poteškoća verujem u kapacitet skoro 7000 lekara u Vojvodini, verujem u uspeh participativnog modela rada i upravljanja organizacijom. Zato vas pozivam da zajedno radimo za dobro struke, naših pacijenata i dobro društva kome pripadamo.

S poštovanjem,
Tomislav Stantić, predsednik