Skip Navigation Links > Servisi > Za lekare

Uputstvo za upis u imenik Lekarske komore Srbije i izdavanje licence

Obrasci za prijavu lekara

UPIS U IMENIK LEKARSKE KOMORE

Upis doktora medicine u Lekarsku komoru Srbije vrši se upisom u odgovarajuću regionalnu komoru na osnovu mesta stalnog boravka.
U Lekarsku komoru Vojvodine upisuju se samo lekari čija je adresa stalnog boravka na teritoriji Vojvodine.

Lekar je u obavezi da odgovarajućoj regionalnoj Komori podnese:

 1. ispunjen zahtev za upis
 2. ispunjen evidencioni list
 3. fotokopiju lične karte
 4. overene fotokopije sledećih dokumenata:
  • diploma medicinskog fakulteta,
  • potvrda o položenom državnom ispitu,
  • diploma specijalizacije,
  • diploma uže specijalizacije,
  • potvrda o primarijatu, magisteriju ili doktoratu,
  • potvrda zdravstvene ustanove o stažu (za stažiste),
  • rešenje Ministarstva zdravlja o upisanoj specijalizaciji ili subspecijalizaciji (za specijalizante)
 5. fotokopije ili drugi primerak uplatnica o izmirenim naknadama prema Komori
 6. fotokopiju naloga računovodstvu za plaćanje članarine, overenog u računovodstvu
 7. jednu fotografiju (35 x 30 mm) za člansku kartu, sa imenom i prezimenom na poleđini


Osnivači privatnih zdravstvenih ustanova dužni su dodatno da izvrše prijavu privatne zdravstvene ustanove nadležnoj regionalnoj Komori kojoj pripradaju na osnovu adrese ustanove.

Za prijavu privatne zdravstvene ustanove potrebno je dostaviti:

 1. Popunjenu, potpisanu i overenu prijavu zdravstvene ustanove (obrazac se može preuzeti na sajtu)
 2. Overenu fotokopiju rešenja Ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o ispunjenosti uslova u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanje poslova zdravstvene delatnosti
 3. Spisak lekara sa navedenim specijalnostima i opštinama stalnog boravka sa kojim je osnivač privatne ustanove zaključio ugovor o redovnom ili dopunskom radu.


Lekari zaposleni u privatnoj zdravstvenoj ustanovi mogu se upisati u Komoru tek nakon što osnivač privatne zdravstvene ustanove izvrši prijavu ustanove nadležnoj regionalnoj Komori.

Dokumentacija se može poslati poštom, predati lično ili preko kurira u prostorije nadležne regionalne Komore.

Obrasci neophodni za upis i ostale informacije mogu se dobiti u sedištima regionalnih komora, na oglasnim tablama zdravstvenih ustanova i na Internet stranici: Obrasci za ustanove

Nakon upisa članu Komore se izdaju Rešenje o upisu u Imenik Komore i članska karta.

Ukoliko je lekar položio državni ispit i ukoliko ne postoje smetnje za izdavanje licence regionalna Lekarska komora će, članu izdati Mišljenje o postojanju uslova za izdavanje licence, a na osnovu čega će Lekarska komora Srbije rešenjem izdati licencu na 7 godina.DOKAZI O IZMIRENIM NAKNADAMA ZA UPIS I IZDAVANJE LICENCE

Lekar je obavezan da uz ostala dokumenta i ispunjene obrasce za upis priloži:

 1. fotokopiju uplatnice o plaćenoj naknadi za upis u Komoru na žiro račun regionalne Lekarske komore kojoj pripada na osnovu adrese stalnog boravka (lična karta)
 2. fotokopiju uplatnice o plaćenoj naknadi za izdavanje licence na žiro račun Lekarske komore Srbije
 3. fotokopiju overenog naloga računovodstvu svoje zdravstvene ustanove o plaćanju mesečne članarine.


Uplatnica naknade za upis:
Uplatnica naknade za upis

Uplatnica naknade za izdavanje licence:
Uplatnica naknade za izdavanje licence

Preuzmite ovde Zahtev za izdavanje novog licencnog lista (.pdf, .doc)

Uplatnica naknade za izdavanje novog licencnog lista
Uplatnica naknade za izdavanje novog licencnog lista

Preuzmite ovde Zahtev za izdavanje potvrde (.pdf, .doc)
Preuzmite ovde Zahtev za izdavanje Certificate of good standing (.pdf, .doc)

Uplatnica naknade za izdavanje potvrde
Uplatnica naknade za izdavanje potvrde

Preuzmite ovde Zahtev za ispis zbog promene prebivališta (.pdf, .doc)ČLANARINA

Članom 32. “Zakona o komorama zdravstvenih radnika” propisano je da su "članovi komore dužni da uredno plaćaju članarinu, nadoknadu za upis u imenike, kao i druge nadoknade za rad komore, u skladu sa zakonom."

Plaćanje članarine se vrši na osnovu Odluke o visini naknade za članarinu koju je donela Skupština LKS.

Odluke o visini naknade za izdavanje licence i privremene licence, upis i imenik Komore, izdavanje izvoda, uverenja i potvrda, kao i naknade za članarinu za 2012 godinu, stupile su na snagu nakon objavljivanja u Službenom glasniku RS (br. 73/2012).OBRAČUN ČLANARINE

Članarina za doktore medicine (u daljem tekstu: lekare), koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama (osnovane sredstvima u državnoj ili privatnoj svojini) i u privatnoj praksi, u ustanovama socijalne zaštite, zavodima za izvršenje zavodskih sankcija, u državnim organima, na fakultetima, odnosno školama zdravstvene struke, ambulantama medicine rada koje obrazuju poslodavci i u drugim ustanovama u kojima se obavlja zdravstvena delatnost u skladu sa zakonom, za osnivače zdravstvenih ustanova, osnovane sredstvima u privatnoj svojini i osnivače privatne prakse, iznosi 0,8% neto mesečne zarade, i ne može biti niža od 400,00 dinara mesečno.


Članarina za lekare dobrovoljne članove iznosi 0,8% od neto mesečne zarade, odnosno mesečnih primanja i ne može biti niža od 400,00 dinara mesečno, osim za nezaposlene lekare, za koje članarina iznosi 10,00 dinara mesečno.


Pri prvoj uplati prilaže se potvrda o osnovici za plaćanje poreza i doprinosa.


Članarina za lekare u penziji koji obavljaju zdravstvenu delatnost samostalnim radom iznosi 1,6 % od ukupne osnovice za obračun paušala.


Obračun članarine za lekare u penziji koji obavljaju zdravstvenu delatnost samostalnim radom vrši se godišnje, odnosno do isteka trajanja licence, a uplaćuje se najkasnije 30 dana pre isteka godine, odnosno najkasnije 30 dana pre isteka važenja licence.


Plaćanja članarine privremeno se oslobađaju lekari koji ne ostvaruju dohodak zbog: porodiljskog odsustva, neplaćenog odsustva, služenja vojnog roka ili dužeg bolovanja od 60 dana, pri čemu su dužni da dostave odgovarajuću potvrdu Regionalnoj lekarskoj komori Vojvodine.UPLATA ČLANARINE

Članarina se uplaćuje na tekući račun Regionalne lekarske komore Vojvodine broj 165-14109-10 uz obavezne naznake:

 1. svrha doznake: članarina
 2. poziv na broj: PIB ustanove (za ustanove), odnosno JMBG člana (za članove)Za uplaćenu članarinu, ustanove gde su lekari zaposleni ili poslodavac obavezni su da Regionalnoj lekarskoj komori dostavljaju spiskove lekara za koje je uplaćena članarina.

Spisak treba da sadrži sledeće podatke:

 1. ime i prezime lekara,
 2. JMBG,
 3. opštinu boravka,
 4. osnovicu obračuna i
 5. iznos obračunate i uplaćene članarine.Članovi Komore koji su u zaostatku sa uplatama članarine dužni su kod naknadne uplate prihvatiti naplatu pripadajuće zakonske kamate.


 
Prijava


 

 
Ukoliko niste registrovani: registracija
Ukoliko ste zaboravili Vašu lozinku: obnova lozinke


Broj lekara upisanih u Regionalnu lekarsku komoru Vojvodine: 6800


Broj licenci koje je Regionalna lekarska komora Vojvodine izdala lekarima u Vojvodini: 6649


Licenca