Uputstvo za upis u imenik Lekarske komore Srbije

Upis u imenik komore

Upis doktora medicine u Lekarsku komoru Srbije vrši se upisom u odgovarajuću regionalnu komoru na osnovu mesta stalnog boravka.
U Lekarsku komoru Vojvodine upisuju se samo lekari čija je adresa stalnog boravka na teritoriji Vojvodine.

Lekar je u obavezi da odgovarajućoj regionalnoj Komori podnese:

 1. ispunjen zahtev za upis
 2. ispunjen evidencioni list
 3. fotokopiju lične karte
 4. overene fotokopije sledećih dokumenata:
  • diploma medicinskog fakulteta,
  • potvrda o položenom državnom ispitu,
  • diploma specijalizacije,
  • diploma uže specijalizacije,
  • potvrda o primarijatu, magisteriju ili doktoratu,
  • potvrda zdravstvene ustanove o stažu (za stažiste),
  • rešenje Ministarstva zdravlja o upisanoj specijalizaciji ili subspecijalizaciji (za specijalizante)
 5. fotokopije ili drugi primerak uplatnica o izmirenim naknadama prema Komori
 6. fotokopiju naloga računovodstvu za plaćanje članarine, overenog u računovodstvu
 7. jednu fotografiju (35 x 30 mm) za člansku kartu, sa imenom i prezimenom na poleđini


Osnivači privatnih zdravstvenih ustanova dužni su dodatno da izvrše prijavu privatne zdravstvene ustanove nadležnoj regionalnoj Komori kojoj pripradaju na osnovu adrese ustanove.

Za prijavu privatne zdravstvene ustanove potrebno je dostaviti:

 1. Popunjenu, potpisanu i overenu prijavu zdravstvene ustanove (obrazac se može preuzeti na sajtu)
 2. Overenu fotokopiju rešenja Ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o ispunjenosti uslova u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanje poslova zdravstvene delatnosti
 3. Spisak lekara sa navedenim specijalnostima i opštinama stalnog boravka sa kojim je osnivač privatne ustanove zaključio ugovor o redovnom ili dopunskom radu.


Lekari zaposleni u privatnoj zdravstvenoj ustanovi mogu se upisati u Komoru tek nakon što osnivač privatne zdravstvene ustanove izvrši prijavu ustanove nadležnoj regionalnoj Komori.

Dokumentacija se može poslati poštom, predati lično ili preko kurira u prostorije nadležne regionalne Komore.

Obrasci neophodni za upis i ostale informacije mogu se dobiti u sedištima regionalnih komora, na oglasnim tablama zdravstvenih ustanova i na Internet stranici: Obrasci za ustanove

Nakon upisa članu Komore se izdaju Rešenje o upisu u Imenik Komore i članska karta.

Ukoliko je lekar položio državni ispit i ukoliko ne postoje smetnje za izdavanje licence regionalna Lekarska komora će, članu izdati Mišljenje o postojanju uslova za izdavanje licence, a na osnovu čega će Lekarska komora Srbije rešenjem izdati licencu na 7 godina.

OBRASCI ZA PRIJAVU LEKARA

Uplatnica naknade za upis:


Uplatnica naknade za upis

Promena komore


Ukoliko član promeni mesto stalnog boravka tako da više ne pripada regionalnoj komori u koju je upisan, dužan je da se prijavi u drugu regionalnu komoru u roku od 30 dana.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Izdavanje licence

Prva licenca


Komora izdaje licencu zdravstvenom radniku članu komore (u daljem tekstu: zdravstveni radnik) koji kao profesiju u Republici Srbiji obavlja poslove zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom.

Zdravstveni radnik podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj komori.

Nadležna Komora izdaje licencu:

 • nezaposlenom zdravstvenom radniku nakon zasnivanja radnog odnosa
 • zdravstvenom radniku osnivaču privatne prakse, danom podnošenja zahteva za osnivanje privatne prakse
 • zdravstvenom radniku korisniku starosne penzije nakon zasnivanja radnog odnosa sa osnivačem privatne prakse ili danom podnošenja zahteva za osnivanje privatne prakse
 • zdravstveni radnik strani državljanin koji na teritoriji Republike Srbije povremeno obavlja zdravstvenu delatnost (poslovno-tehnička saradnja, stručno konsultantske usluge), nadležnoj komori podnosi dokaz o članstvu u komori, odnosno staleškom udruženju kao i važeću licencu zemlje u kojoj obavlja zdravstvenu delatnost


POTREBNA DOKUMENTACIJA


 • potvrda o radnom odnosu ili fotokopija Ugovora o radu
 • fotokopija overenog naloga u računovodstvu svoje zdravstvene ustanove o plaćanju mesečne članarine
 • fotokopija uplatnice o plaćenoj naknadi za izdavanje licence na žiro račun Lekarske komore Srbije


Uplatnica naknade za izdavanje licence:
Uplatnica naknade za izdavanje licence

Izmena licencnog lista


Lekar je u obavezi da podnese zahtev za promenu licencnog lista ukoliko dođe do:


 • promene imena ili prezimena
 • završetka specijalizacije ili uže specijalizacije
 • sticanja zvanja (primarijus, docent, magistar, doktor nauka)
 • promene prebivališta na teritoriju RLK Vojvodine

POTREBNA DOKUMENTACIJA


Uz Zahtev za izdavanje novog licencnog lista (.pdf, .doc) potrebno je dostaviti:

 • Ukoliko je došlo do promene imena ili prezimena - izvod iz matične knjige venčanih ili Rešenje o promeni imena ili prezimena i fotokopiju lične karte
 • Ukoliko je došlo do završetka specijalizaciji, uže specijalizacije ili sticanja zvanja magistra ili doktora nauka - overenu fotokopiju diplome o završenoj specijalizaciji, užoj specijalizaciji, magistraturi ili doktoratu
 • Ukoliko je došlo do sticanje zvanja primarijusa ili nastavnog zvanja - overenu fotokopiju Rešenja o sticanju zvanja
 • fotokopiju uplatnice o plaćenoj naknadi za izdavanje novog licencnog lista na žiro račun Lekarske komore Srbije


Uplatnica naknade za izdavanje novog licencnog lista:


Uplatnica naknade za izdavanje novog licencnog lista